Eğitim ve Bilgilendirme

Kategoriler > Hizmetlerimiz > Eğitim ve Bilgilendirme

  • Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas
Eğitim ve Bilgilendirme Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

            Eğitimler 30.06.2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete ile yayınlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” madde 17 ve 07.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25426 sayılı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

            Eğitimin Amacı

            Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği üzere eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Eğitim Programlarının Belirlenmesi

            Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere eğitim programları, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen eğitimin amacına uygun hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
            Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
            Yıllık Eğitim Programı, yıl içinde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlenen genel bir çizelgedir. Bu çizelgede, verilecek eğitimlerin hedefi, konusu, süresi, amacı, tarihi, eğitim vereceklerin adı, soyadı, unvanı, eğitime katılanların sayısı hakkında bilgiler yer alır.

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

            Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği üzere İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgisinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş kazası ve ramak kala olayları sonrasında, iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eğitim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

            Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

Eğitim Programının Konuları

·       Genel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları,

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi,

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerinin Eğitimi,

·       Risk Değerlendirmesi Eğitimi,

·       İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,

·       Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

·       İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

·       Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

·       Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,

·       İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,

·       Kişisel koruyucu alet kullanımı,

·       İskele Kurulumu ve İskelede Çalışma Eğitimi,

·       Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi,

·       Ekranlı ekipmanlarla çalışma,

·       Uyarı işaretleri,

·       Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,

·       Temizlik ve düzen,

·       Yangın olayı ve yangından korunma,

·       Termal konfor şartları,

·       Ergonomi,

·       Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

·       Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi,

·       Acil Durumlar ve Alınacak Önlemler Eğitimi,

·       Gürültü Kaynakları ve Korunma Yöntemi Eğitimi,

·       Kaldırma Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,

·       İlk yardım, kurtarma,

·       Sektörel ve işin özelliğine uygun diğer eğitimler.

Ayrıca,

  • Eğitime Katılacakların Seçimi
  • Eğitim Programının İçeriği
  • Eğitimin Dili
  • Eğitimi Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Belgelendirme, konularında mevzuata uygun olarak çalışmaların yapılması.

Eğitim öncesi yapılan ilk test ve eğitim sonunda yapılan son test ile eğitim süresince nelerin öğrenildiği konusunda katılımcılara kendi objektif gözlemlerini yapma imkânı da sağlanmakta ve pratik uygulamaları ile eksik konular pekiştirilmektedir.