• Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas

İşyeri hekimleri, iş sağlığı hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: 


·       İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,

·       İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

·       Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi yapmak,

·       İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna katılarak çalışma konusu ile ilgili danışmanlık yapmak ve alınan kararların uygulanmasını izlemek,

·       Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak,

·       İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlarla ilgili tavsiyede bulunmak,

·       İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak,

·       Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

·       İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

·       Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak,

·       İşin yürütülmesinde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak,

·       Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

·       İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında belirtilen maddelere uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,

·       Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumlarında işe dönüş muayenesi yaparak eski işinde çalışması sakıncalı bulunanların mevcut sağlık durumlarına uygun bir işte çalışabileceği alanları tespit etmek,

·       Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek,

·       Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

·       Sağlık riskleri ve yapılan sağlık muayeneleri konusunda işçileri yeterli ve uygun şekilde bilgilendirmek,

·       Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırmak, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak, bağışıklama çalışmaları yapmak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek,

·       İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek,

·       İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak,

·       İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak,

·       İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan işçilerin rehabilitasyonu konusunda işyerindeki ilgili birimlerle, meslek hastalığı tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak,

·       İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi ile iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

·       Yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak,

·       Yasal mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve sorumlulukları yapmak.

Buna göre;

Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İşyeri Güvenliği Uzmanı aylık asgari;

·       Çalışan sayısı başına ayda en az 15 dakika,

 

Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İşyeri Güvenliği Uzmanı aylık asgari;

·       Çalışan sayısı başına ayda en az 10 dakika,

 

Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İşyeri Güvenliği Uzmanı aylık asgari;

·       Çalışan sayısı başına ayda en az 5 dakika,

 


Resimler